วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

พ ร ศั ก ดิ์ ส่องเเสง ขอล า บ ว ช

26 ก.พ. 2021
105

เป็นศิลปินอีสานรุ่นให ญ่เพราะมีอ า ยุถึง 60 ปีแล้วสำหรับคุณพ รศัก ดิ์ ส่องเเสง ที่เกิ ดและโตในภาคอีสาน บ้านเกิ ดอยู่ที่บ้านห้วยขุมปูน ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ในวั ยเด็ กนั้น คุณพ รศัก ดิ์ ช่วยพ่อแม่ทำนา จากนั้นจึงเข้ารับรา ชกา ร ทห าร

ต่อมาคุณพรศักดิ์ได้ทำวงดนตรีชื่อวง แชมป์อีสาน และในปีพ.ศ. 2524 ก็ได้ออกอัลบั้มเทปชุดแรก ในชื่อว่า เสื อสำนึ กบ า ป

ในปีพ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2530 คุณพรศักดิ์ ส่องแสง นับว่ามีชื่อเสียงโด่ งดั งสูงสุดในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้จากเพลง เต้ยสาวจั น ทร์กั้งโกบ 

โดยได้นำวงดนตรีออกแสดงไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเคยแสดงคอนเสิร์ตรวมกับ ป๋าเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ด้วยการผสมผสานระหว่างแนวดนตรีทั้งสองสไตล์ ระหว่างคุณพรศักดิ์ และ ป๋าเบริด์ มาเเล้ว โดยคอนเสิร์ตในครั้งนั้นชื่อว่า คอนเสิร์ต สองค นสองค ม

ปัจจุบัน คุณพรศักดิ์ สองแสง ในวัย 60 ปีได้เข้าสู่ร่ม ก าส ว พั ส ตร์ เข้าพิ ธี อุ ป ส ม บทแบบเรียบง่าย โดยการ บ ว ช ครั้งนี้เป็นการ บ ว ช ครั้งแรกในชีวิตของคุณพ รศัก ดิ์ ส่องเเสง

เป็นการ บ ว ช เนื่องในงานฉลอ งอ า ยุ วัฒ นม ง ค ล 84 ปี หล ว งปู่หนู อิ นท ร์ วั ดพุ ท ธ ะม ง ค ล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคุณพ รศั ก ดิ์ ส่อ งเเสง เป็น ลู กศิษ ย์ของห ล ว งปู่ห นูอิ นทร์

กำหนดการศึกษาพ ร ะอ ภิ ธ ร ร ม 15 วัน

เพื่อน ๆ มาร่วมอ นุโ ม ท นาบุ ญ

ทางทีมงานก็ขออ นุ โม ท นาบุ ญ กับคุณพ รศัก ดิ์ ส่องเเสง  ในครั้งนี้ด้วยนะคะ