วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

สามปี นั ก ษั ต ร ได้เวลาลืม ต า อ้า ป า ก หมดภาระ ห นี้ สิ น

14 ก.พ. 2021
345

สามปี นั ก ษั ต ร ได้เวลาลืม ต า อ้า ป า ก หมดภาระหนี้ สิ น

ปี ร ะ ก า

ช่วงปีที่ผ่านมาชีวิตพบเจออุปสรรค มองไปทางใดก็พบแต่ความ มื ด ม น ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรักช่ำ คุณได้ผ่านมาอย่างหนักหน่วง

แต่เมื่อพ้นตรุษจีนนี้เป็นต้นไปนับว่าพ้น เ ค ร า ะ ห์ พ้น โ ศ ก ชี วิ ต เหมือนได้พบทางไปต่ออุปสรรคคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น มีช่องทางที่จะได้รับ ล า ภ ผ ล ที่ได้ลงทุนไป ถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการรอคอยสักหน่อย

 

ปี ช ว ด

ปีที่ผ่านมาสุขภาพไม่ดี เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ ก า ร เ งิ น ก็ไม่ค่อยดีนัก

แต่นับจากปีใหม่จีนนี้เป็นต้นไปดวงดีสวนกระแสเป็นอย่างมากอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่ เตรียมรอรับความ เ ฮ ง โ ช ค ล า ภ เ งิ น ท อ ง  ไหลมาเทมา ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ปี ม ะ เ ส็ ง

ปีนี้เรื่องงานเด่น มีข่ า วดี มีความก้าวหน้ามั่นคง เรื่อง ร้ า ย ที่ผ่านมา ด ว ง ช ะต า อยู่ใน เ ก ณ ฑ์ ที่ดีพ้น เ ค รา ะ ห์ พ้น โ ศ ก หมด ห นี้ ห ม ด สิ้ น

ได้ผู้ใหญ่ค้ำชูอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องงาน ด้วยความที่คุณเป็นคนขยันอดทน คุณจะผ่านพ้นมันไปได้ทุกเรื่อง

 

ใดๆ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำ ทุกปีนัก ษั ต ร อย่ารอแต่ โ ช ค ช ะ ต า ต้องลงมือทำ หากเอาแต่นอนรอ โ ช ค ช ะต า คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จดังคำที่ว่า ลิ ขิ ต ฟ้าหรือจะสู้มานะตน