วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

คนที่เก่งและฉลาดจริง เขาจะทำ 9 ข้อนี้อยู่เสมอ

สังคมทุกวันนี้ดูย าก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ แม้กระทั่งว่า ใครฉลาด หรือใครโ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ “คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่” คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง เขาจะไม่อวด ความฉลาดและเก่ง ก็คือความสามารถ หรือทักษะที่มีออ กมาใช้ กับทุกสิ่งทุกอย่ างในชีวิต

ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่เราสามารถจะทำเพื่อตัวของเราเอง และ 9 ข้อต่อไปนี้ เป็นการเพิ่มความฉลาด ซึ่งมันอาจจะช่วยเปลี่ยนคุณให้เลยก็ได้ และช่วยให้สมอง มีความเฉียบแหลมขึ้น ยิ่งฝึก ก็ยิ่งให้ผลดี เหมือนการ ออ กกำลังกายที่ส่งผลดีต่อ กล้ามเนื้อ ยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นนั่นเอง

1. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึกห ด หู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอ ดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข ก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้า ทรงแนะว่าให้ทำทีละอย่ าง โฟกัสทีละงาน แล้วทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

2. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดแต่สิ่งที่ดี

ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิ ด แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย เพราะการพูดในทางเสี ยห า ยนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลง

3. ฝึกให้ตัวเองเ สี ย ส ล ะ และยอมเ สี ยเปรียบคนอื่นบ้าง

การที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ต ามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุผล ไม่ยอมเสี ยอะไรเลย ไม่นานคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ า กล า ยเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้อง ป ะ ท ะ กับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

4. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่ าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอ ก มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

5. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป

6. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นท า ส ของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจ การที่คนเราจะเลิกเป็นท าสของเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงิน มาก และเมื่อไม่ต้องหาเงิน มาก ชีวิตก็มีโอ กาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

7. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่ านไป เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ านไป เมื่อมีความทุ ก ข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์ก็ผ่ านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ ก็คงผ่ านไปเช่นกัน

8. ฝึกเข้าใจเรื่องของการ นิ น ท า

คนเรา ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนิ น ท าแน่นอน และเมื่อถูกนิ น ท า ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนิ น ท า เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

9. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่ างนั้น มันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอ กนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

สำหรับใครที่ทำทั้ง 9 ข้อนี้อยู่เป็นประจำก็จงทำต่อไป ส่วนใครที่ยังมีไม่ครบก็ต้องรีบทำเพื่อเป็นการฝึกให้ตัวเองเป็นคนเก่งและฉลาดที่แท้จริงนั่นเอง

ที่มา : horoscopedaily99