วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

บทสวดนี้ สวดแล้วชีวิตดีขึ้น ขออโหสิก ร ร มจากเจ้าก ร ร มนายเวร

คนเราเกิดมาหล า ยภพหล า ยชาติ แต่ละคน มีเจ้าก ร ร มนายเวรที่แตกต่างกัน สำหรับนี้คือวิธีการสวดขอขมาเพื่อลดและปลดห นี้ก ร ร มให้น้อยลง เรื่องของบาปบุญคุณโทษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำก ร ร มแต่งมีมาแต่โบราณนานปี

ชาวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ กันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนบุคคล ซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแท้แต่พิจารณา และคุณเคยรู้สึกไหม?!! ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด

ลองอ่ า นบทความนี้ดูเพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องแปลกใจการขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว รหรือบทขอขมาอโหสิก ร ร ม อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยล่วงรู้หรือเคยทำมาก่อน บางครั้งชีวิตมาถึงทางตันทำอะไรไม่คล่องตัวหยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปทุกที

จนทุกวันนี้ยังไม่สามารถหาทางออ กให้กับตัวเองและครอบครัวได้ วันนี้เราขอแนะนำสวดบทขอขมาอโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว ร มาให้คุณผู้อ่ า นที่ประสบกับปัญหาหล า ยๆ อย่ างได้ลองปฏิบัติต ามดู

1.คำอธิษฐานอโหสิก ร ร ม

ข้าพเจ้า…(บอ กชื่อ)…ขออโหสิก ร ร ม ก ร ร มใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ต าม ขอให้เจ้าก ร ร มและนายเวรจงอโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้า อย่ าได้จองเวรจองก ร ร มต่อไปเลย แม้แต่ก ร ร มที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้าก็ต าม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระ

พุทธเจ้าเป็นอภั ยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภั ยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอ ดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

2.คำขอขมาโทษ (ก ร ร มชั่ ว)

ก ร ร มชั่ วอันใดที่ข้าพเจ้า…(บอ กชื่อ)…ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ

ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบากเข็ญใจ อั น ต ร า ยทั้งหล า ย จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. (อธิษฐานต ามที่ปรารถนา)

ทั้งนี้ ยังมีคำขออโหสิก ร ร ม…ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หากคุณทุกข์ทนอยู่ในความหม่นหมอง จงลองกล่าวบทคำขอนี้ แล้วภายในใจของคุณอาจจะโปร่งใสปราศจากความคิดสีเทาๆ ดำๆ ลงได้ ไม่มากก็น้อย คุณพึงแผ่กุศลแห่งจิตให้เกิดขึ้นที่กาย ที่จิต ต่อผู้ผูกเ ว รผูกก ร ร มทั้งหล า ย เพื่อให้เค้าเลิกจองเวรจองก ร ร มเสีย โดยกล่าวว่า…

“ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เกิดจิตสำนึกผิดถึงผลก ร ร มที่ส่งผล แม้ในภพนี้ข้าพเจ้าจะจำไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าก็ขอขมาต่อโทษของภพใหม่ที่ปิดบังต่อความทุจริตที่มีต่อพวกท่านทั้งหล า ย บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดชอบชั่ วดี

จึงขอขมาลาโทษต่อพวกท่านทั้งหล า ยอย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย อย่ าได้ผูกเ ว รแก่กันและกันเลยขอให้บุญใดๆ ที่เกิดมาจากกาย วาจา ใจ สุจริตทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพเจ้า จงเกิดเป็นบุญที่กาย ที่จิตของท่าน ขอความเป็นผู้หมดสิ้นไปในเ ว รในก ร ร ม จงมีแก่ท่านแลข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้เทอญ…”

3. บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ต าม ขอให้เจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหล า ย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าอย่ าได้ จองเ ว รจองก ร ร ม ต่อ กันอีกเลย แม้แต่ ก ร ร มใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ต าม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภั ยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตต าจิต คิดเป็น มิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรก ร ร มต่อ กันตลอ ดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภั ยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอ ดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่ าได้ใกล้ความเ จ็ บไข้อย่ าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และ อุปัทวันตรายทั้งหล า ย จงเสื่อมสิ้นห า ยไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จเทอญ “นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ”

4.คำขอขมาและอธิษฐานจิต (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว ร จะด้วยกาย วาจา ใจท ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดต ามคู่ในอ ดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอ ดีตกาลที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โ ร คภั ยใด ๆ

ขอให้มล า ยสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความอาฆาต ความพย าบาท และคำสาปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ ส า ป แ ช่ ง ของปวงชนของเจ้าก ร ร ม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

ยังไงเราก็ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุข สงบในการดำเนินชีวิต และทุกท่านอย่ าลืมแบ่งปันบุญกุศลนี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณได้อ่านและลองทำต ามดูนะคะบางทีชีวิตคุณอาจจะดีขึ้น

ที่มา : verrysmilejung