วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ใส่บาตรตอนเช้า ยังไงให้ถูกวิธี ช่วยให้ดวงดี มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ข า ด

การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่น ๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออ กบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสั ต ว์ที่อยู่ในอบายภูมิ

เช่น เปรตวิสัย ให้ได้รับส่วนบุญการทำบุญตักบาตร ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจ หล า ยคน มีกิจวัตรประจำวันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใส่บาตรตอนเช้า เมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลดีกับเรา เป็นสิริมงคลช่วยให้เรามีพ ลั ง

ใ จในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความสุขใจ เพราะผลที่เกิดจากความเม ต ต าที่เราได้ทำบุญ วันนี้เราเอาเรื่องของการใส่บาตรมาฝากกันเพื่อชีวิตที่เป็นสิริมงคล

ก่อนใส่บาตรให้เราตั้งจิตอธิฐาน ขอให้การใส่บาตรในวันนี้ขอให้ผลบุญที่ได้ทำส่งผลให้ตัวเรามีสติปัญญาดี ไม่อับจนปัญญา มีต าเห็นธรรมสามารถเอาชนะมารผจญได้เสมอไป แล้วจึงจุดธูป 3 ด อ ก เพื่อขอขมาก ร ร ม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวข้าฯขอขมา กร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รูห มู่ม า ร ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิ กร ร มให้ข า ดจากกัน” แล้วให้เตรียมของที่เราจะใส่บาตร ยกขึ้นจดศีรษะ พร้อมกล่าว

คาถาพระสีวลีฉันข้าว
นะโม 3 จบ

นะโม พุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะ สันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ

สัพ เพชะนา พะหูชะนา สัพ เพทิสา สะมาคะ ต า กา ละโภชนะ วิกาลโภชนา

อา คัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าฯขอใส่บาตรถวาย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผู้ปฏิบัติดีทั้งหล า ย ขอให้ผู้มีฤทธิ์ ใน ดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าฯเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนา

ขอให้ข้าฯ จงสว่างไสว ปรากฏในแดนพุทธศาสนา ขอให้ไม่มีความจน ความทุกข์ จงอย่ าเกิดแก่ ข้าฯ อีกเลย

หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้ว ให้เรากล่าวคำนี้ต่อ

ตั้งนะโม 3 จบ

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พระสัมมาสัม พุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุก พระองค์นำส่งบุญ ให้ข้าพเจ้ามี เดชปัญญาโภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพ ทุกชาติ โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้เจ้าก ร ร ม นายเวร ทุกภพทุกชาติ ศัตรูหมู่มารทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ

ตอนนี้ หากเรามีอุปกรณ์ที่สามารถกรวดน้ำได้ให้ทำการกรวดน้ำต่อเลย โดยกล่าวคำต่อไปนี้

ด้วยบุญกุศลที่ ข้าฯ (ชื่อตัวเอง) ได้ทำโดยสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยผลกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าฯขออุทิศส่วนบุญทั้งหล า ยไปยังพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และ มเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รั ก ษ าบ้านเมืองทุกฝ่าย ทุกแห่งทุกที่ อันรั ก ษ า สถานที่นี้ เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบนอากาศอัน มีความหมายมีอากาศาเทวดา พร ะย าอินทร์ พระพรหม พระย า ยมราช ครูอาจารย์ ผี ฟ้อน ผีฟ้า นางสิงขรเทวี เทวดาทั้งหล า ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหล า ย ตลอ ดจนเจ้าก ร ร ม นายเวรของข้าฯที่มีมาในอ ดีตชาติซึ่งเกิดมาชาตินี้ เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดี เป็น เปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหน หรือเป็นโ ร คาพย าธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าฯก็ดี

ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าฯ ในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขสบายด้วยกันทุกฝ่าย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาล า ยหมายเอาชื่อ ของข้าพเจ้า ใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำอ ย่ าได้ผิดพลาดหรือสูญห า ย ขอให้บุญกุศลของข้าฯที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มเงา ติดต ามข้าพเจ้าไปในทุกชาติภพ นับแต่นี้ไปจนถึงพร ะนิพพานเป็น ที่สุดด้วยเทอญด้วยคำอธิฐานของข้าฯในครั้งนี้ ข้าฯขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

ดังนั้นแล้วเราควรทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่ จะต้องนำไป เหมือนเสบียงในการเดินทาง ในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนต ายอยู่ในวัฏฏสงสาร และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อ กูลให้พ้นจากทุกข์และชีวิตจะพบแต่ความสุข

ที่มา : www.krustory